БДП

В ДГ 68 „РАН БОСИЛЕК“ 

СЕ ИЗВЪРШВА  ОБУЧЕНИЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането на личността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си в обществото.

flashmul