Проекти

Проектна дейност в ДГ № 68“Ран Босилек”
...

 

ПРОГРАМА „Календар на здравето“/2022-2023/ – финансирана по програма на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

           Програма „Календар на здравето”, финансирана по програма на Столична община, която изпълнихме през учебната 2021-2022 г. спомогна за подобряването на физическата дееспособност, активното спортуване и развитието на двигателните качества на децата от ДГ 68 „Ран Босилек“ от най-ранна детска възраст.

             Чрез успешното изпълнение на дейностите по програмата мотивирахме децата да съхранят радостта от игрите на открито в различни метеорологични условия, укрепвайки детския организъм чрез системни физически и спортни игри и занимания на открито.

         Радостни сме да ви съобщим, че и през настоящата учебна година 2022-2023 г. ДГ 68 „Ран Босилек“ ще продължи да реализира дейности по Програма „Календар на здравето“.

        Благодарим от сърце за огромния интерес и желание за участие от страна на родителите. 

 

 ПРОГРАМА „Календар на здравето“/2021-2022/ – финансирана по програма на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“


          По последна статистика на СЗО децата в България под 5-годишна възраст са в топ 5 по затлъстяване в Европа. Основна причина за това е липсата на достатъчно движение или твърде краткото време, прекарано в игри на открито. 

         Ежедневният престой на открито укрепва детското здраве, подобрява терморегулационните механизми и увеличава устойчивостта на организма на различни по вид външни въздействия. Намалява  2-3 пъти честотата на заболяванията при децата.

            За да боледува по-малко, детето трябва системно да се калява и да има достатъчна физическа активност. Игрите, разходките, туризма, целогодишно провеждани на открито са чудесен начин да стане това. Излагането на слънце дори за няколко минути на ден, доставя на организма витамин D, повишава имунната защита и подобрява цялостно здравето.

          Желанието ни е по посока равитието на по-здрави физически и емоционално деца във всяка детска градина, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развиване на училищна общност.  Чрез планираните дейности на открито всеки ден ще се гарантира достигане до детето, подкрепа в ученето, научаването, участието и разгръщането на неговия потенциал, както и укрепване на неговото здраве и емоционални връзки.  Игрите навън са свързани с повече движение, отколкото тези в закрити помещения. Това помага на децата да укрепват своята мускулатура и има превантивно действие срещу гръбначни изкривявания.

        Обучението и по-дълъг престой на открито на децата от най-ранна възраст е необходимост, която много държави са осъзнали преди десетилетия. Практика във всяка Европейска държава е ежедневното извеждане на децата на открито през всички сезони. Децата играят, учат и творят на открито, правят дълги разходки и туристически походи всеки ден, независимо от атмосферните условия, разбира се, в подходящо облекло, осигурено от родителите. В резултат на този ежедневен и целогодишен активен престой на чист въздух, децата са по-калени, по-жизнени и активни, и в същото време по-спокойни и съсредоточени в следващите учебни занимания и дейности. 

 Имайки предвид всичко това, Столична община разработи програма „Календар на здравето”.

 Целева група на програмата: Деца в яслени и градински групи, родители, персонал 

Основна цел: Осъществяване на ежедневен престой и дейности на открито на децата. 

Повишаване на познавателната, творческа  и двигателна култура на децата от най-ранна детска възраст, чрез обучение и игри на открито. 

Подцели :                                                                

  1.  Създаване на условия за изпълнение на открито на заложените по образователни направления ситуации.
  2. Повишаване на физическата активност, опознаване на света, създаване на положителни емоции чрез екосъобразно поведение.
  3. Приобщаване на родителите към дейностите на открито в детските градини.     

Основни насоки :

  1. Да се осигури на децата ежедневен престой на открито, по време на който се обучават, играят и спортуват.
  2. Родителите осигуряват подходящо облекло за децата, според атмосферните условия.

Изключение по т. 1. се допуска при следните метеорологични условия:

  • Температура под – 5 градуса по Целзий
  • Силен вятър
  • Силен дъжд
  • Мъгла
  • Замърсен въздух    

      Ежедневният престой на децата навън ще повиши физическата и двигателна култура, ще превърне спорта и закаляването в осъзната и желана необходимост. Научни изследвания и разработки доказват ползата и благоприятното въздействие на спорта и игрите на открито върху детския организъм – повишаване на жизнения тонус, учестяване на дишането, закаляването на различните физиологични системи и усъвършенстване на техните функции, активизиране на сърдечната дейност, учестяване на пулса и подобряване на кръвообръщението, увеличаване подвижността на костноставния апарат, подобряване на мускулатурата и изграждането на правилна стойка, благотворно въздействие върху зрителния, слуховия и осезателния апарат, добро средство срещу умора и стрес.  

         Игрите на открито ще дадат възможност на децата сами да се организират за игра, да комуникират активно, да спазват игровите правила, да изграждат добри взаимоотношения, да преодоляват конфликти. В игрите на открито ще се осъществява трансфер на знания. Чрез тях ще се моделират социални отношения между всички участници. Децата ще избират модели, които да следват. А възрастните ще бъдат партньори – водачи към по-голямата общност, в откривателството на интересите и постигането на целта – детето да се чувства свободно, значимо, щастливо, да играе на открито на воля всеки ден. Съвместните дейности с родителската общност ще повиши степента на доверие между родителите и институцията детска градина.

         Провеждането на педагогическите взаимодействия на открито ще даде възможност на децата да развиват нагледно-действеното и нагледно-образното мислене, ще се избегне модела на фронтална работа и ще се подобрят комуникативните им умения чрез работата им в екип. Всяко едно активно наблюдение на обект в естествената му среда е достатъчно условие за придобиване на трайни, приложими знания и компетентности, което е основната цел на образователния процес в детската градина.

Можете да разгледеате реализираните дейности по програмата в секция  „НОВИНИ“

 


 


 

 

 


Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

Прочетете цялата информация за проекта от ТУК – Aktivno-priobshtavane-info

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Прочететe цялата информация за проекта от ТУК – Obrazovanie-za-utreshniq-den-info